LLC harta un akcionāra tiesības uz informāciju

Bizness

Likums "Par uzņēmējdarbības sabiedrībām" irgalvenais regulējošais tiesību akts, ar kuru nosaka kārtību, kādā tiek izveidotas un darbojušās uzņēmējdarbības struktūras Krievijas Federācijā, veido pamatu reglamentējošiem noteikumiem, kas nosaka akcionāru stāvokli, un nosaka viņu uzvedības principus un standartus, kā arī nosaka akcionāru tiesības un to ieviešanas garantijas. Šī tiesību akta analīze norāda, ka, diemžēl, tajā ir nepilnības un "vāja" vieta, kā rezultātā tā nespēj pilnībā nodrošināt akcionāru dalībnieku tiesību aizsardzību. Neskatoties uz šī dokumenta neapstrīdamām priekšrocībām, viņš neatrisināja problēmu izveidot efektīvu mehānismu komercuzņēmumu tiesību aizsardzībai.

Pēdējos gados zinātnieki un praktiskie darbinieki aktīvi apspriež AAS darbību un darbības.

Dažādu veidu priekšmetu juridiskā identitātevadību raksturo fakts, ka viņu dalībniekiem ir gan tiesību, gan korporatīvo tiesību saistības, tai skaitā tiesības iepazīties ar izveidoto dibināšanas dokumentu saturu, kuras galvenie ir SIA Harta, GSK harta, MUP harta.

Akcionāra tiesības saņemt šādu informācijutā fiksēšana Likumā par uzņēmējsabiedrībām ir "atslēga" akcionāru tiesību sistēmā, jo tā kalpo kā garantija citu akcionāru tiesību piešķiršanai un izmantošanai. Šīs tiesības ir noteiktas arī Hartas LLC. Pilnīga un patiesa informācija ļauj akcionāriem izdarīt secinājumus par uzņēmuma efektivitāti un tās vadību, kā arī var būtiski ietekmēt dažu svarīgu akcionāru lēmumu pieņemšanu, piemēram, pieprasīt uzņēmumam atpirkt akcionāriem piederošās akcijas, iesniegt priekšlikumus, prezentēt ārkārtas sanāksmes prasības utt. orechit kas nodrošina Charter LLC.

Ir nepieciešams apstātiespats dokuments un tas, kā pievērsties tā projektam. Harta ir galvenais dibināšanas dokuments, bez kura uzņēmuma reģistrācija un tā atvēršana nav iespējama. Patiesais LLC pats juridiskais statuss, kā arī mijiedarbību un attiecību regulēšana starp dalībniekiem ir atkarīgs no tā satura, attīstības kvalitātes.

Saskaņā ar likumu statūti tiek apstiprināti laikāSIA iestādes un pēc tam reģistrētas attiecīgajā izpildvaras iestādē. Statūtos nav likuma par hartu, ir tikai ieteicamās veidnes. Tomēr dažādos tiesību aktos ir norādes par to, kādi īpaši noteikumi obligāti jāatspoguļo Hartā. Apkopojot šos atšķirīgos datus, jūs varat sniegt kopsavilkuma sarakstu par informāciju, kas ir jāatspoguļo Hartai. Šajā dokumentā jāiekļauj:

- informācija par LLC dibinātājiem;

- pamatkapitāla lielums;

- detalizēti dati par katra LLC dalībnieku akcijām pilnvarotajā fondā;

- nosacījumus iemaksu veikšanai reģistrētā kapitālā;

- SIA dalībnieku iespējas un atbildības rādītājs par Hartas noteikumu neievērošanu;

- visaptveroša informācija par uzņēmuma un vadības struktūras vadību;

- katras izsniegšanas veida lēmumu pieņemšanas kārtība un tiesiskā kārtība, atkarībā no tā svarīguma pakāpes;

- informācija par iestādi, kuras kompetencē ietilpst uzņēmuma reorganizācija un paša reorganizācijas (likvidācijas) procedūra;

- jaunu dalībnieku uzņemšanas kārtība un kārtība, dalībnieku atsaukšanas vai izslēgšanas no LLC kārtība;

- algoritms pamatkapitāla daļu pirkšanai un pārdošanai trešajām personām;

- kārtība, kādā sabiedrības locekļi sniedz informāciju par savu darbību.

Līdz šim tie ir likumīgi nostiprinātitiesības uz informāciju ir vairāk deklaratīvas, jo tiesību aktos nav reāla mehānisma ieviešanai. Par akcionāru tiesībām saņemt informāciju var runāt tikai tad, ja likumā ir skaidri noteikti tās izpildes nosacījumi un procedūras, kā arī nodrošinot to ar valsts piespiedu spēku. Tomēr, ņemot vērā, ka daudzu akciju sabiedrību statūti parasti nereglamentē informācijas sniegšanas apjomu un kārtību vai arī tās skaidri nenosaka, attiecīgajiem uzņēmuma vadītājiem ir tiesības atteikt akcionāriem sniegt nepieciešamo informāciju.

Jāatzīmē, ka likumā parsabiedrībām ir noteikums, kas tām liek štancijās norādīt kārtību, kādā dalībniekiem tiek sniegta šāda informācija, kā arī tās noteikumu darbības jomu. Taču, atsaucoties uz šī jautājuma pieņemšanu uz akciju sabiedrību jurisdikciju, tiek uzskatīts, ka lielie akcionāri un uzņēmumu augstākā vadība patiešām nodrošina ļaunprātīgu izmantošanu.

Būtu jāievieš mehānisma tiesības uz informāciju īstenošanaikas jānosaka tieši likumā, nevis tikai sabiedrības hartā. Katram akcionāram, neatkarīgi no akciju paketes lieluma, iepriekš jāzina, uz kādu no likumā noteiktajiem dokumentiem viņam ir brīva pieeja.

Ieteicams, ka likumā par ekonomiskajāmuzņēmējsabiedrības tiesības uz informāciju, kas atbilst sabiedrības pienākumam pēc akcionāra pieprasījuma iesniegt akcionāram dokumentus, kurus uzņēmums noteikusi tiesību aktos par glabāšanu, kā arī vispārējās informācijas sniegšanas procedūras prasības. LLC hartu būtu jāizstrādā tā, lai tajā būtu izsmeļošs šo dokumentu saraksts, kā arī noteikta kārtība, kādā tās iesniegt akcionāram.

Komentāri (0)
Pievienot komentāru