Uzņēmuma finansiālā makro vide un iekšējā vide

Mārketings

Pašreizējā tirgūnosacījumus, katrs uzņēmums tiek uzskatīts par "atvērtu sistēmu". Tāpēc galvenie priekšnoteikumi tā efektīvai darbībai ir ne tikai uzņēmuma iekšējā vide, bet arī mārketinga makro vides apstākļi, t.i. veiksme tieši ir atkarīga no tā, cik veiksmīgi uzņēmums pielāgo ārējo vidi - zinātni, tehnisko, ekonomisko, politisko. Tas lielā mērā ir atkarīgs no uzņēmuma spējas laika gaitā noteikt apdraudējumus tās darbībai, tās pretestību mainīgajiem faktoriem, iespēju laicīgi pieņemt un izmantot iespējas, kā rezultātā uzņēmuma iespējas gūt maksimālu labumu no tā - šie ir galvenie efektīvas darbības kritēriji.

Tiek lēsts uzņēmuma iekšējā videšādas jomas: uzņēmuma personāls, to potenciāls, kvalifikācija; zinātniskā izpēte un attīstība; organizatoriskā struktūra un kultūra; organizācijas finanses; mārketings. Uzņēmuma iekšējā vide savstarpēji pārklājas un cieši sadarbojas ar ārējo vidi.

Finanšu mikrovidi veido tikai tām vienībām, kas tieši ietekmē uzņēmuma funkcionēšanu, tā spēja iekļūt tirgū. Šie elementi ir šādi:

  • materiālu, izejvielu, iekārtu, kas ir nepieciešami ražošanai, piegādātāji;
  • patērētājiem.
  • konkurenti un starpnieki;

Katrs no šiem elementiem ir kvalitatīvi neviendabīgs, taču tiem ir noteikta konkrēta ietekme uz lēmumu pieņemšanu un uzņēmuma darbību.

Uzņēmuma iekšējā vide ņem vērā resursupaša uzņēmuma nodrošinājums un spējas, un tā pamatā ir vadītāju spēja izstrādāt stratēģijas, organizēt ražošanu, kā arī realizēt savus pakalpojumus, darbus vai produktus.

Uzņēmējdarbības finansiālā makroekonomiskā videir tādu faktoru kopums, kurus uzņēmuma vadība nevar mainīt, bet jāņem vērā, veicot darbības. Mārketinga makroekonomiskās vides faktori ietekmē uzņēmumu un tā mikroekonomisku, kā rezultātā rodas vai nu jaunas iespējas, vai rodas jauni draudi. Tie ietver šādus elementus:

1. Demogrāfiskā vide. Tirgotāji katrā no uzņēmumiem pievērš lielu uzmanību šim faktoram, tk. tirgus sastāv no cilvēkiem, tādēļ tādas pazīmes kā blīvums un iedzīvotāju skaits ir ļoti svarīgi. Šī rādītāja kvantitatīvais pieaugums nosaka tirgu un cilvēku vajadzības.

2 Ekonomiskā vide ietver iedzīvotāju kopējo pirktspēju, kas saistīta ar pašreizējo ietaupījumu līmeni, cenām, ienākumiem un kredīta pieejamību, kā arī ar bezdarba līmeni. Krīzes ekonomiskā situācija nosaka piesardzību, veicot pirkumus, un izraisa izmaksu pārdalīšanu. Tomēr to nosaka arī ģeogrāfiskās atšķirības ienākumu sadalē.
3 Tehniskā un vides vide rada vajadzību uzraudzīt uzņēmuma vadību pēc galvenajām tendencēm: STP paātrināšana, lielāks publiskais finansējums pētniecībai un attīstībai, uzlabošanas stratēģijas un stingrāka valsts kontrole attiecībā uz preču drošību un kvalitāti.
4 Dabiska vide, ko izraisa dabas resursu racionāla izmantošana un atveidošana. Šajā sakarā uzņēmējdarbību kontrolē ne tikai valsts iestādes, bet arī ietekmīgas sabiedrības grupas, uzticot katrai uzņēmējdarbības jomai nepieciešamību piedalīties dabas problēmu risinājumu meklēšanā.
5 Politisko vidi nosaka likumi un citi valsts normatīvie dokumenti, kā arī sabiedrisko grupu prasības, kas ietekmē organizācijas. Valsts regulējums ir saistīts ar nepieciešamību aizsargāt patērētājus.
6. Kultūras vide.

Tāpēc uzņēmumu efektīvai darbībai nepieciešams nosacījums visu mikrouzņēmumu un makrouzņēmumu finanšu vadītāja grāmatvedībā.

Komentāri (0)
Pievienot komentāru