Sabiedrības galvenās jomas

Ziņas un sabiedrība

Sabiedrības sfēras ir dažādu sociālo objektu ilgtspējīgas attiecības.

Katra sabiedrības sfēra pati par sevi ietver sociāloiestādes, noteiktu veidu cilvēka darbības (piemēram, reliģiskās, politiskās vai izglītības) un izveidotās attiecības starp indivīdiem.

Sabiedrības galvenās jomas. Veidi:

 • sociāli (tautas, tautas, klases, dzimuma vecuma grupas uc);
 • ekonomiskie (produktīvās attiecības un spēki);
 • politiskie (partijas, valsts, sociāli politiskās kustības);
 • garīgie (morāle, reliģija, māksla, zinātne un izglītība).

Sociālā sfēra

Sociālā joma ir attiecību kopums,uzņēmumi, nozares un organizācijas, kas ir saistītas un nosaka sabiedrības līmeni un dzīvi un tās labklājību. Šajā jomā, pirmkārt, ir atkarība no pakalpojumiem - kultūra, izglītība, veselība, fiziskā kultūra, sociālā drošība, sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi, pasažieru transports, sabiedriskais pakalpojums, sakari.

Jēdzienam "sociālā sfēra" ir atšķirīgas nozīmes,bet tie visi ir saistīti. Socioloģijā - tā ir sabiedrības sfēra, kas ietver dažādas sociālās kopienas un ciešas saiknes starp tām. Politikas zinātnē un ekonomikā - tas ir nozaru, organizāciju un uzņēmumu kopums, kura uzdevums ir uzlabot sabiedrības dzīves līmeni.

Pati šī sfēra ietver dažādas sociālās sabiedrības un attiecības starp tām. Aizņemot noteiktu vietu sabiedrībā, persona nonāk dažādās kopienās.

Ekonomiskā joma

Ekonomiskā joma ir attiecību kopumsstarp cilvēkiem, kuru rašanās ir saistīta ar dažādu materiālu radīšanu un kustību; Tā ir pakalpojumu un preču apmaiņa, ražošana, patēriņš un izplatīšana. Materiālo bagātību ražošanas un izplatīšanas veids ir galvenais faktors, kas nosaka ekonomisko attiecību īpatnības.

Šīs sabiedrības sfēras galvenais uzdevums ir risināt tādus jautājumus kā: "Ko, kā un kam ražot?" un "kā saskaņot patēriņa un ražošanas procesus?".

Sabiedrības ekonomiskās sfēras struktūra sastāv no:

 • produktīvie spēki - darbaspēks (cilvēki), darbarīki un darba dzīves objekti;
 • ražošanas attiecības - tas ir preču ražošana, izplatīšana, tālāka apmaiņa vai patēriņš.

Politiskā sfēra

Politiskā sfēra ir cilvēku attieksmekas galvenokārt ir tieši saistīti ar iestādēm un ir saistītas ar kopīgas drošības nodrošināšanu. Var izdalīt šādus politiskās sfēras elementus:

 • politiskās iestādes un organizācijas - revolucionāras kustības, sociālās grupas, prezidentūra, partijas, parlamentārisms, pilsonība un citi;
 • politiskās komunikācijas - dažādu politiskā procesa dalībnieku mijiedarbības formas un saiknes, to attiecības;
 • politiskās normas - morāles, politiskās un tiesiskās normas, tradīcijas un tradīcijas;
 • ideoloģija un politiskā kultūra - politiska rakstura idejas, politiskā psiholoģija un kultūra.

Garīgā sfēra

Garīgā sfēra ir nemateriālu un ideālu būtņu joma, kas ietver dažādas reliģijas, morāles un mākslas vērtības un idejas.

Šīs sabiedrības sfēras struktūra ietver:

 • morāle - ideālu, morālo normu, darbību un vērtējumu sistēma;
 • reliģija - dažādas pasaules uzskaites formas, kas balstās uz ticību Dieva spēkam;
 • Māksla - cilvēka garīgā dzīve, pasaules mākslas uztvere un meistarība;
 • izglītība - apmācības un izglītības process;
 • likums - noteikumi, kas atbalsta valsti.

Visas sabiedrības sfēras ir savstarpēji saistītas

Neatkarība ir katrai jomai raksturīga, taču tajā pašā laikā katra no tām cieši sadarbojas ar citiem. Sabiedrības robežas ir pārredzamas un neskaidras.

Komentāri (0)
Pievienot komentāru