Atbildība par pienākumu pārkāpšanu un atlīdzību par zaudējumiem

Likums

Jēdziens "atbildība par pārkāpumu"saistības "nozīmē zaudējumu dēļ netiek pildītas saistības, kas izriet no vienošanās, ko abas puses parakstīja ar darījuma Ikviens, kurš ir pārkāpis noteikumus un nav izpildītas saistības, kas saskaņā ar līgumu, ir pienākums kompensēt ciestos zaudējumus cietušajai pusei Galvenais nosacījums - .. tas ir novirzīt zaudējumus Netiešie zaudējumi netiek atlīdzināti. .

Pārkāpumu fakts ir jāpierāda tā, ka rodas atbildība par pienākumu neizpildi. Šādi fakti var būt:

  • Citu personu līdzekļu saglabāšana.
  • Neatmaksāt naudu un citus līdzekļus un izvairīšanos no atgriešanās.
  • Aizkavēšanās parādu samaksāšanā.
  • Ja kreditora līdzekļi netiek atgriezti.
  • Līgumā noteikto saistību izpilde ar nepareizu kvalitāti vai nepildīti pienākumi.

Kompensācija par zaudējumiem

Ko nozīmē zaudējumi? Dažu pabalstu vai tiešu zaudējumu zudums nepilnīgu līguma noteikumu dēļ.

Cietušā puse ir tā, kas pavadījusirezultāts ir saņēmis izdevumus, vai viņa tiesības tika pārkāptas ar turpmākiem zaudējumiem, kā rezultātā tika nodarīts reāls kaitējums vai tika zaudēta iespēja saņemt ienākumus. Zaudējumu aprēķins bieži ir atkarīgs no cenām, par kurām tās tiek uzskaitītas: notikuma dienā vai cietušā apelācijas dienā tiesā.

Zaudējumi tiek pilnībā kompensēti - šis principsstrīdos var būt ierobežota. Saskaņā ar likumu atbildība par līgumsaistību pārkāpšanu var būt ierobežota. Piemēram, kompensācija par zaudēto peļņu no elektroenerģijas piegādes līguma nav paredzēta. Tikai tad, ja tas ir paredzēts līgumā, zaudēto peļņu var kompensēt.

Sods un atlīdzība par radušos zaudējumiemir atbildības pasākumi, bet, ja zaudējumu atlīdzība ir samaksāta, tad to aprēķina, nosakot zaudējumus. Atbildība par pienākumu pārkāpšanu var nodrošināt tikai vienu sodu. Ir arī citi sankciju veidi, kurus var atgūt:

  • izņēmuma;
  • sods;
  • alternatīva.

Ja parādnieks nav sācis līguma izpildiun neko nedarīja, tad savā veidā viņš nedrīkst kaut ko atdot. Neievērojot līguma noteikumus, netiek noņemta vainīgā atbildība, ja kaitējums rodas nolaidības vai apzinātas rīcības dēļ.

Ja kāds, nevis cits, saņem naudu un gribuviņiem ir jāmaksā zaudējumi kopā ar bankas procentiem. Procenti par līdzekļu izmantošanu tiks ieskaitīti kopējā zaudējumu apmērā.

Netiek pierādīta nekāda vainakas tiek apsūdzēta par līguma neizpildi. Ja tiek pierādīts, ka ir veikti visi pasākumi, piesardzība un piesardzība bija visās darbībās, tad personu var atzīt par vainīgu.

Uzņēmēju atbildība par līguma neizpildi

Uzņēmējiem likums nosaka vairākstingra atbildība par pienākumu neizpildi. Visiem līguma izpildes pārkāpumiem tiek piemērota beznosacījuma kompensācija. Vienīgais pierādījums par vainas trūkumu, ko var ņemt vērā, ir nepārvaramas varas apstākļi. Šādus apstākļus nevar uzskatīt par vajadzīgo preču trūkumu vai pietiekamu naudas summu. Strīda puses nevar likumīgi vienoties likvidēt vai ierobežot atbildību par pienākumu neizpildi. Citiem vārdiem sakot, ja tiesas process sākās, nebūtu iespējams vienoties mierīgi.

Puses var vienoties par cenāmtiks ņemti, lai samaksātu zaudējumus. Tiesa var patstāvīgi noteikt zaudējumu atlīdzības noteikšanas kārtību, noteikumus var piemērot arī saskaņā ar citiem likumiem vai aktiem. Bez tam, bankas procenti var tikt iekasēti no naudas izlietošanas gadījumā, ja kompensācija nav veikta laicīgi vai ja vainīgā persona to apzināti ieturēja.

Komentāri (0)
Pievienot komentāru