Vadītāja darba apraksts: tiesības un pienākumi

Likums

Iegādes menedžera darba apraksts dodšīs kategorijas darba ņēmēju tiesību un pienākumu jēdziens. Saskaņā ar tā noteikumiem vadītāja galvenais uzdevums ir nodrošināt uzņēmumam nepieciešamo preču daudzumu un materiālos aktīvus, kas vajadzīgi tā nepārtrauktai darbībai, kā arī to kustības reģistrēšanas organizēšanu.

Vadītājs ir pakļauts nodaļas vadītājampiegāde vai loģistika. Viņa iecelšana un atlaišana tiek veikta, pamatojoties uz direktora rīkojumu. Konta pārvaldītājs ievēro rīkojumus, rīkojumus, rīkojumus direktors un vadītājs, kā arī instrukcijas, noteikumi, uzņēmuma kvalitātes politiku un citiem dokumentiem, kas regulē tās darbību.

Menedžera darba apraksts apraksta to, kas ir iekļauts šī darbinieka funkcionālajos pienākumos:

- preču un materiālo līdzekļu pirkšana(inventārs, izejvielas, iekārtas, ķīmiskās vielas, speciāls apģērbs utt.), lai nodrošinātu to pastāvīgu pieejamību noliktavā. Pārvaldnieks ir spiests ar piegādātājiem apspriest, kā iegūt atlaides, samazināt cenu un nodrošināt iepirkumu par minimālajām cenām;

- datubāzes uzturēšana, kurā ir informācija par organizācijas piegādātājiem, preču pārvietošanas uzskaite, atvaļinājuma ieviešanas kontrole un pirkšanas cenas.

Vadītāja amata apraksts viņam uzliek pienākumuizsniedz rēķinus preču nosūtīšanai no noliktavas, piedalās inventarizācijas procesā, nekavējoties sniedz vadībai informāciju par atlikumiem, preču vērtību saņemšanu un izlaišanu. Viņam vajadzētu saskaņot nepieciešamo materiālu vajadzības ar citu departamentu vadītājiem, struktūrvienību vadītājiem. Turklāt vadītājam ir jāievēro direktora un viņa vietnieku norādījumi, instrukcijas un uzdevumi, kas ietilpst viņa darbības jomā.

Vadītāja darba apraksti norāda uz viņulabi padarītu priekšlikumus un administrācijas vadītāju par virzīšanos uz noliktavu un piegādes pakalpojumus. Viņš var pieprasīt uzturēšanu normālos ekspluatācijas apstākļos (izmantojot darbaspēka, darba telpu). Viņš ir tiesīgs saņemt no amatpersonām organizācijas un statistikas datiem un informāciju, kas nepieciešami, lai veiktu savus pienākumus vadību, kā arī patstāvīgi informēt vadību par trūkumiem darbā noliktavas.

Vadītāja darba apraksts uzliek tai noteiktu atbildību.

Šī darbinieku kategorija ir atbildīgapar pienākumu un uzdevumu neatbilstošu izpildi, kas noteikti darba aprakstā, par nepietiekamu grāmatvedības saskaņošanu ar grāmatvedību, kā arī ar nepietiekamu preču uzskaiti. Vadītājs ir atbildīgs par viņa tiesību nepareizu izmantošanu, par rīkojumu, instrukciju, rīkojumu un citu dokumentu, kas reglamentē viņa darbu, neievērošanu. ViĦš var tikt saukts pie atbildības par neatbilstību ugunsdrošībai, darba noteikumiem, bezatteices, nežēlīgu uzvedību, strādājot ar uzņēmuma apmeklētājiem, kā arī sazinoties ar personālu. Darbinieks var sodīt par interešu neievērošanu un uzņēmuma dokumentācijas drošības neesamību, dokumentu un konfidenciālas informācijas izsniegšanu trešajām pusēm par uzņēmumu un par pārvaldības un maldinošas informācijas sniegšanu un dokumentācijas sniegšanu vadītājam.

Menedžera darba apraksts apraksta viņa mijiedarbību ar amatpersonām un struktūrvienībām, kas ietilpst kompetencē.

Komentāri (0)
Pievienot komentāru