Art. 226 Nodokļu kodekss: nodokļa aprēķinu nodokļu aprēķinu īpatnības. Nodokļu aģentu nodokļu maksājuma procedūra un nosacījumi

Likums

Mākslā Nodokļu kodeksa 226. pants nosaka iedzīvotāju ienākuma nodokļa aģentu aprēķināšanas specifiku, kā arī tā samaksas laiku un kārtību. Šī norma arī nosaka obligāto priekšmetu kategorijas. Ļaujiet mums sīkāk izpētīt noteikumus Art. Nodokļu kodeksa 226. pants.

ст 226 нк рф

Pamatnoteikumi

Saskaņā ar 1. panta 1. punktu. 226 Nodokļu kodeksa Krievijas uzņēmumiem un to apakšvienību, individuālo komersantu, privāto advokātu un notāru, no kuras vai kā rezultātā attiecības ar kuru maksātājs ir saņēmis ienākumus, pienākums ir iekasēt, ieturēt un samaksāt nodokļa summu budžetā. Kad aprēķins ņem vērā noteikumus 224. pantu. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis par ienākumiem no juristu iekasē, ko ietur un maksā juridiskas konsultācijas, advokātu asociācijas un birojos.

Nosacījumi

2. panta 2. punktā Nodokļu kodeksa 226. pants nosaka, ka iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķins tiek veikts attiecībā uz visiem maksātāja ienākumiem, kuru avots ir nodokļu maksātājs. Šim noteikumam ir izņēmumi. Tie attiecas uz ienākumiem, no kuriem ieturēšana un samaksa tiek veikta saskaņā ar 214.3.-214.6., 228. un 227. panta noteikumiem, kā arī ar likumu. Nodokļu kodeksa 226.1. Aprēķins saskaņā ar vispārējo noteikumu tiek veikts ar nodokļa summas atskaitījumu, kas iepriekš bijis atskaitīts budžetā. Gadījumos un procedūrā, kas noteikta ar 227. panta 1. punktu, tiek ņemts vērā arī maksātāja samaksāto fiksēto avansu apjoma samazinājums.

Aprēķinu funkcijas

3. panta 3. punktā Nodokļu kodeksa 226. pants nosaka, ka nodokļa summu aprēķināšanu veic aģenti faktiskā ienākuma saņemšanas dienā maksātājam. Kalendāra numurs ir noteikts saskaņā ar Kodeksa 223. pantu. Aprēķinu veic, izmantojot perioda sākumā pieaugošo summu no visiem ienākumiem, kuriem tiek piemērota likme. Tas ir noteikts Kodeksa 224. panta pirmajā daļā. Aprēķinā tiek ņemti vērā ieņēmumi, kas uzkrājušies maksātājam par konkrēto periodu, un tiek uzskaitītas pašreizējā pārskata perioda pēdējos mēnešos saglabātās summas. Izņēmumi no likuma ir ienākumi no pašu kapitāla līdzdalības uzņēmumos. To aprēķināšana, kā arī ienākuma nodokļa summas aprēķināšana, uz kuru attiecas citas likmes, tiek veikta katram no tiem atsevišķi. Tajā pašā laikā nav ņemti vērā citu aģentu ienākumi un ieturētie iedzīvotāju ienākuma nodokļa lielumi.

6 ст. 226 р. Рр

Maksājuma specifika

MK 4. Nodokļu kodeksa 226. pants nosaka, ka aģentiem ir pienākums ieturēt nodokļa summu tieši no līdzekļiem, kas faktiski samaksāti maksātājam. Jāņem vērā vairāki nosacījumi. Ja maksājums tiek veikts natūrā vai maksātājs saņem ienākumus kā materiāls pabalsts, aprēķinātā summa tiek atskaitīta no jebkādiem ienākumiem, kas izteikti naudā. Ir noteikts ierobežojums. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieturētā summa nedrīkst pārsniegt 50% no naudas ienākuma summas.

Izņēmumi

Noteikumi 4. Nodokļu kodeksa 226. pantu nepiemēro aģentiem, kas ir kredītiestādes. Šie noteikumi neattiecas uz ienākumu nodokļa ieturēšanu un samaksu, ko viņu klienti saņem kā materiālu labumu. To nosaka 1. un 2. klauzula. Kodeksa pirmā 212. panta daļa. Izņēmums ir klientiem, kas darbojas kā šo kredīt struktūru darbinieki.

Aģenta pienākumi

5. panta 5. punktā Nodokļu kodeksa 226. pants nosaka uzņēmuma darbības kārtību, ja nav iespējams uzturēt aprēķināto iedzīvotāju ienākuma nodokļa summu no maksātāja ienākumiem. Šajā gadījumā aģentam jāinformē persona, kas saņem ienākumus, kā arī nodokļu inspekcija par konstatētajām grūtībām. Saskaņā ar 5. panta 5. punktu 226. pantu, paziņojuma priekšmets norāda arī summu, kuras ieturēšana nav veikta. Tas arī parāda ienākumu summu, no kuras netika veikta norakstīšana.

Paziņojumā, kas paredzēts kl. 226 par nodokļu kodeksa, nosūta ne vēlāk kā līdz 1. martam gada, kas nāk pēc beigām pārskata perioda, kurā tika kavē apstākļi. Ziņojuma formu apstiprina federālās pārvaldes izpildinstitūcija, kurai ir pilnvaras veikt kontroli nodokļu jomā. Kodeksā ir arī teikts, ka līdzekļi ir krievu organizācijas, kas ir atsevišķas nodaļas, uzņēmumi, kas iekļauti sarakstā no lielākajiem nodokļu maksātājiem un darba devējiem, stāvot uz kontā veicot savas darbības saistībā ar patentu sistēmas vai UTII izmantošanas paziņots par ieturētās summas maksas un izmēru atbilstošais ienākumu īpašu noteikumu (pants. 226., 230., RF).

п 2 ст 226 нк рф

Laiks

6. panta 6. punkts. Nodokļu kodeksa 226. pants nosaka, ka aģentiem jāpārskaita aprēķinātā un ieturētā iedzīvotāju ienākuma nodokļa summa ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc ienākumu samaksas dienas. Priekšmets var saņemt samaksu par pagaidu darbnespēju, tostarp par slimnieku nepilngadīgo aprūpi un atvaļinājuma samaksu. Šajos gadījumos saskaņā ar 6.panta 6.punktu. 226. pantu Krievijas Federācijas Nodokļu kodeksā atskaitījumus budžetā veic ne vēlāk kā tā mēneša pēdējā kalendārajā dienā, kurā tika veikti attiecīgie uzkrājumi.

Nianses

Kopējā nodokļa summa, kas aprēķināta un ieturētaaģents no maksātāja, par kuru pirmais darbojas kā ienākumu avots, tiek izmaksāts budžetā uzņēmuma konta (dzīvesvietas) adresē. Šis pasūtījums tiek uzskatīts par parastu. Dažiem priekšmetiem tiek piemēroti īpaši noteikumi. Tādējādi Krievijas organizācijām, kas ir iekļautas pirmajā komentētajā rakstā un kam ir biroji / filiāles, jāpārskaita iedzīvotāju ienākuma nodoklis budžetā un to atrašanās vietā, kā arī katras vienības adresei. Pēdējā gadījumā maksājamo summu nosaka ar nodokli apliekamo ienākumu apjomu, aprēķina un samaksā darbiniekiem, kā arī par ienākumiem, kas paredzēti saskaņā ar civiltiesisko līgumu noteikumiem un ko personificēti galvenā uzņēmuma uzdevumā. Individuālie uzņēmēji, kas reģistrēti to darbības vietā saistībā ar patentu sistēmas vai UTI darbības izmantošanu, no darbinieku ienākumiem personāla ienākuma nodokļa summu jāpārskaita budžetā konta adresē.

n 1 punkts 226 nk pF

Progresīvs

Kopējā iedzīvotāju ienākuma nodokļa summa, uzkrāta un ieturēta nono maksātāja ienākumiem, kas ir vairāk nekā 100 rubļu, tiek pārskaitīts budžetā saskaņā ar iepriekš minētajiem noteikumiem. Ja nodokļa summa ir mazāka par 100 rubļiem, tā tiek pievienota atskaitījumiem nākamajam mēnesim, bet ne vēlāk kā kārtējā perioda pēdējā mēnesī. Nav atļauts maksāt nodokļus no aģenta līdzekļiem. Sagatavojot līgumus un noslēdzot darījumus, aizliegts līguma noteikumu izpratnē iekļaut klauzulas, kas norāda uz uzņēmuma apņemšanos segt izmaksas, kas saistītas ar iedzīvotāju ienākuma nodokļa atskaitīšanu.

Komentāri

Praksē lielākajā daļā gadījumu ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa atskaitījumstiek veiktas nevis paši maksātāji (personas, kas saņem ienākumus), bet arī aģenti (piemēram, mācību maksātāji). Kā pienākums personas saskaņā ar Art. 226 runā:

 1. Krievu uzņēmumi.
 2. Advokātu kolēģijas un biroji, jur. konsultācijas.
 3. Privāti praktizētāji un notāri.
 4. Individuālie uzņēmēji.

Likums nosaka, ka vienmēršīs personas iedzīvotājiem maksā ienākumus, viņi ir nodokļu pārstāvji. Tas, savukārt, nozīmē, ka viņiem ir pienākums iekasēt, saglabāt un nosūtīt budžetam iedzīvotāju ienākuma nodokļa summu.

st 226 1 nc pf

Īpašā priekšmetu kategorija

Dažos gadījumos cilvēki, kas darbojas kā ienākumu avots, nav aģenti un individuāli maksā iedzīvotāju ienākuma nodokli (no pašu līdzekļiem). Šādi priekšmeti ir:

 1. Atsevišķi uzņēmēji, kas atskaitīs nodokļus no ienākumiem no komercdarbības.
 2. Notāri un citas personas, kas iesaistītas privātajā praksē. Viņi atskaita nodokli no ienākumiem, kas gūti viņu darba gaitā.

Pašnodokļa ienākuma nodoklis ir atkarīgs arī no ienākumiem:

 1. Saskaņā ar civiltiesisko līgumu, kas noslēgts ar citām fiziskām personām, kas nav aģenti. Piemēram, tas var būt īres līgums.
 2. No avotiem, kas atrodas ārpus Krievijas Federācijas robežām.
 3. No to materiālo vērtību realizācijas, kuras minētajām personām pieder.
 4. Uzvarētāju veidā, ko maksā loteriju, loteriju un citu spēļu organizētāji, pamatojoties uz risku (izmantojot arī automātiskās mašīnas).
   5 226 nk Krievijas Federācijas

Turklāt pienākums patstāvīgi atskaitītBudžetā iedzīvotāju ienākuma nodoklis tiek piešķirts maksātājiem, kuru ienākumi aģents nevarēja ieturēt nodokli. Šāda situācija rodas, piemēram, maksājot natūrā. Iepriekš minētajiem subjektiem pārskata gada beigās jāiesniedz deklarācija nodokļu iestādei, kas atrodas viņu dzīvesvietā.

Secinājums

Kodekss paredz noteikumus, lai noteiktu,ieturēt un ieturēt iedzīvotāju ienākuma nodokli. Nodokļa aprēķināšana ar likmi 13% rada uzkrāšanas rezultātu. Aprēķins tiek veikts no perioda sākuma pēc katra mēneša beigām no visiem ienākumiem, uz kuriem attiecas nodokļi. Likums arī paredz likmes 30, 9, 15 un 35%. Nodokļi par tiem tiek aprēķināti atsevišķi par katru ienākumu summu. Ieturējumu var veikt tikai no fondiem, kas faktiski samaksāti uzņēmumam. Šajā gadījumā netiek ņemti vērā ienākumi, ko maksātājs saņēmis no citiem avotiem. Attiecīgi aprēķinos nav ņemti vērā citi subjekti ieturētie nodokļi. Pārmērīgi norakstītās summas aģents maksā atpakaļ pēc viņa pieteikuma. Tas ir sastādīts rakstiski. Neapmaksāto vai norakstīto daļējo nodokli iekasē fizisko personu aģenti, līdz aprēķinātā summa ir pilnībā apmaksāta. Pārskaitījumu veikšanas nosacījumi ir paredzēti Nodokļu kodeksa 226. panta 6. punktā.

226 230 nk rf
Īpaša uzmanība jāpievēršpienākums informēt uzraudzības iestādi par nespēju atskaitīt no maksātāja ienākumiem. Gadījumā, ja tiek pārkāptas noteiktas prasības aģentam, var piemērot sankcijas. Paziņojumā jānorāda neapliekamā iedzīvotāju ienākuma nodokļa summa, kā arī ienākumu summa, no kuras atcelšana netika veikta. Paziņojums tiek nosūtīts arī maksātājam.

Komentāri (0)
Pievienot komentāru