Krievijas Federācijas budžeta klasifikācija

Likums

Krievijas Federācijas budžeta klasifikācija irIenākumu un izdevumu sadalījums pa atsevišķām grupām atkarībā no specifiskajām iezīmēm. Šīs nodaļas mērķis ir atvieglot finanšu kontroles sistēmu un saglabāt līdzekļu iesaistīšanas un izmantošanas kārtību. Patiešām, skaidras klasifikācijas klātbūtne ļauj analītiķiem ne tikai izsekot mērķtiecīgai finanšu resursu izmantošanai, bet arī atklāt nevajadzīgu līdzekļu investīciju momentus vai atrast veidus, kā palielināt ieņēmumus.

Krievijas Federācijas budžeta klasifikācija balstās uznoteiktās prasības un principus. Pirmkārt, grupai ir jāievēro skaidrības un pārredzamības principi, lai katra persona, pieņemot tiesību aktu vai citu valsts dokumentu, saprastu un orientētu uz šo sadalījumu. Arī izdevumu un ienākumu rādītāju atspoguļošanas sistēmā ir detalizēti jāatspoguļo rādītāji, kas būtiski atvieglo budžeta plāna īstenošanas kvalitātes pārbaudes procedūru.

Krievijas Federācijas modernā budžeta klasifikācijair organizēts tā, lai nodrošinātu datu salīdzināmību starptautiskā līmenī. Tas, savukārt, ir milzīgs solis, lai stiprinātu attiecības ar ārvalstu uzņēmumu pārstāvjiem. Visiem valsts uzņēmumiem un organizācijām, kas ievēro nodokļu tiesību aktus, ir jāievēro valsts iestāžu radītie ienākumi un izdevumi. Tātad Krievijas Federācijas budžeta klasifikācija ietver:

1) Visu ieņēmumu iedalīšana grupās, kas nonāk valsts kasē.

2) Tad nošķir šādu izdevumu daļas klasifikāciju:

a) organizatoriska;

b) funkcionāla;

c) ekonomiska;

d) budžeta deficīta iekšējā un ārējā finansējuma avoti;

e) valsts iekšējā un ārējā parāda veidi.

Rentabla daļa diferencē ieņēmumu avotu līdzekļus. Detalizēti tiek parādīts veidošanos atsevišķās grupās, apakšgrupās un sub-rakstu.

Izdevumu daļa atspoguļo virzienussaņemto līdzekļu izlietojums. Šajā sakarā funkcionālā klasifikācija nozīmē to mērķu atspoguļošanu, kuriem šī sadalījuma ietvaros tiek piešķirti finanšu resursi. Lielākā daļa līdzekļu tiek izmantoti, lai nodrošinātu valdības aģentūru galveno funkciju vienmērīgu izpildi, lai īstenotu īpaši svarīgas sociālās programmas. Funkcionālās diferenciācijas ietvaros var atzīmēt līmeņu klātbūtni. Pirmais atspoguļo īpašu valdības funkciju sadaļas. Otrajā līmenī parasti ir jāsaprot betonēšanas apakšsekciju kopums. Trešajā līmenī mērķa izdevumu panti ir koncentrēti. Tas nozīmē, ka summas ir tieši saistītas ar vadītājiem un ir paredzētas noteiktu vajadzību finansēšanai. Ceturtais līmenis ir raksta sīks apraksts par izdevumu veidiem. Kopumā šis sadalījums ir raksturīgs katrai izdevumu daļas klasifikācijai.

Organizatoriskā budžeta klasifikācijaKrievijas Federācija ir paredzējusi piešķirt finanšu resursus saņēmējiem vai izplatītājiem republikas un pašvaldību budžetos, kā arī federālajos budžetos. Attiecīgi ekonomiskās klasifikācijas atspoguļo ekonomisko vajadzību izmaksas. Nākamā grupa atklāj budžeta deficīta un iekšējo un ārējo parādu finansēšanu.

Krievijas Federācijas budžeta klasifikācija ir vērsta uzsekmēt valsts izvirzīto politikas galveno mērķu sasniegšanu, kā arī vienkāršot finanšu pārraudzības sistēmu, kas ir paredzēta, lai atvieglotu izdevumu atbilstības kontroli kādā konkrētā jomā. Turklāt tas ļauj valdībai identificēt papildu ienākumu avotus.

</ p>
Komentāri (0)
Pievienot komentāru